Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na niniejszej stronie internetowej.

3. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

a. informacji handlowej, rozumie się przez to każdą formę informacji przeznaczoną do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:

– informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,

– informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych;

b. Kancelarię, rozumie się przez to Radcę Prawnego Małgorzatę Maciejewską, ul. kpt. pilota Żwirki 1C lok. 8, 90-448 Łódź, NIP: 8762398548, REGON: 520661644;

c. Stronie, rozumie się przez to witrynę znajdującą się pod adresem www.lodz-radca.pl;

d. usłudze świadczonej drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

e. Usługobiorcę, rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Kancelarię za pośrednictwem Strony.


§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Kancelarię

1. Kancelaria oferuje Usługobiorcom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

a. dodawanie komentarzy,

b. wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, są bezpłatne.

3. Korzystanie z usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, nie wymaga rejestracji.

4. Dodawanie komentarzy odbywa się poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

a. wpisanie imienia i nazwiska Usługobiorcy,

b. wpisanie adresu e-mail nazwiska Usługobiorcy,

c. wpisanie treści komentarza,

d. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

e. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

f. zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,

e. zaakceptowaniu przyciskiem „Dodaj komentarz”.

5. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:

a. wybranie zakładki „Kontakt”,

b. wpisanie imienia i nazwiska Usługobiorcy,

c. wpisanie adresu e-mail nazwiska Usługobiorcy,

d. wpisanie tematu wiadomości,

e. wpisanie treści komentarza,

f. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

g. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

h. zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,

i. zaakceptowaniu przyciskiem „Wyślij wiadomość”.

6. Kancelaria nie wysyła Usługobiorcom niezamówionych informacji handlowych.


§ 3. Niezbędne wymagania techniczne

1. Możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Kancelarię jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:

a. posiadanie urządzenia komputerowego (komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu lub smartphone),

b. dostęp do Internetu,

c. dostęp do poczty elektronicznej,

d. przeglądarka internetowa Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox, Google Chrome, Safari lub inna, obsługująca dokumenty HTML z włączoną opcją akceptowania plików „Cookies”.

2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych.

3. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Usługobiorcę opłat, w szczególności za uzyskanie dostępu do sieci Internet.


§ 4. Warunki korzystania z Usług

1. Usługobiorca ma obowiązek powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić innym Usługobiorcom dostęp do Portalu oraz zakłócających jego funkcjonowanie.

2. Usługobiorca może wykorzystywać usługi świadczone przez Kancelarię drogą elektroniczną wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami. Za zachowanie sprzeczne z tym obowiązkiem uznaje się, między innymi, zamieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, drastycznych lub nawołujących do nienawiści lub zawierających odnośniki – również zakamuflowane – do stron zawierających takie treści lub publikujących treści pornograficzne.

3. Kancelaria dołoży wszelkich starań, aby Strona funkcjonowała bez przerw z zastrzeżeniem tych inicjowanych w celu aktualizacji, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego.


§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Kancelaria jest administratorem danych osobowych Usługobiorców, które przetwarza dbając o ich bezpieczeństwo, integralność i rozliczalność.

2. Zasady przetwarzania danych Kancelarię zawiera Polityka Prywatności udostępniana pod adresem www.lodz-radca.pl/RODO.


§ 6. Prawa własności intelektualnej

Strona – w tym jej kod, logo, grafika czy zamieszczone na niej treści – chroniona jest prawami własności intelektualnej należącymi do Kancelarii lub innych podmiotów, które udzieliły Kancelarii stosownych licencji. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kancelarię nie stanowi udzielenia Usługobiorcy licencji do korzystania z tych treści.


§ 7. Odpowiedzialność

1. Kancelaria zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

2. Kancelaria informuje, że korzystanie ze Strony oraz z oferowanych przez nią usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:

a. otrzymania przez Usługobiorcę niezamówionej informacji handlowej,

b. obecności zainstalowania na urządzeniu Usługobiorcy niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,

c. narażenia na cracking lub phishing.

3. Kancelaria deklaruje, że po jej stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń.

4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Kancelarię w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,

b. treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż Portal, niebędących własnością Kancelarii, do których hiperłącza pojawiają się na stronach Portalu.

c. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.


§ 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

a. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

b. Odstąpienie następuje przez wysłanie Kancelarii wiadomości e-mail na adres biuro@lodz-radca.pl wskazującego zamieszczone przez Usługobiorcę treści, których dotyczy odstąpienie.


§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Kancelarię na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać drogą mailową na adres biuro@lodz-radca.pl.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. oznaczenie Usługobiorcy,

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

Kancelaria rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

3. Odpowiedzi na reklamację Kancelaria udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że Kancelaria i Usługobiorca dojdą indywidualnie do innego porozumienia.


§ 10. Postanowienia końcowe

1. Językiem umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest język polski.

2. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu i świadczenia usług drogą elektroniczną jest :

a. prawo kraju zwykłego pobytu konsumenta, o ile ten kraj jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a Kancelaria kieruje swoje usługi do tego kraju,

b. prawo polskie – w pozostałych przypadkach.

Call Now Button